Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Magdalena Makowska

Magdalena Makowska

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 16:19:59 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 16:23:41 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie. I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 16:44:46 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 16:49:26 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie. I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 17:07:34 Zmiana porządku obrad I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 17:15:50 Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dębe Wielkie i ich składów osobowych I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 17:19:22 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ich składów osobowych I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 17:23:29 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dębe Wielkie I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:11:19 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:15:09 Przyjęcie protokołu obrad I Sesji Rady Gminy Dębe wielkie. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE przeciw
2018-11-28 17:33:28 Projekt Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2018-2029.. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:42:09 Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2018. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:46:28 Projekt Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:48:25 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:56:29 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:59:17 Projekt Uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 18:04:00 Projekt Uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 18:08:29 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, położonej w miejscowości Dębe Wielkie. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 18:13:08 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębe Wielkiez organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 18:14:41 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ich składów osobowych II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 18:19:29 Projekt Uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-12-27 18:08:06 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 18:09:03 Przyjęcie protokołu obrad I Sesji Rady Gminy Dębe wielkie. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 18:12:20 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2018-2029 . III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 18:25:01 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2018. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 18:36:45 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 . III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 18:59:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2019. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 19:09:32 Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dębe Wielkie. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 19:13:26 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Świerkowa w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 19:17:05 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Diamentowa w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 19:35:26 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Dębe Wielkie” . III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 19:44:16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębe Wielkie. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 18:14:46 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 18:15:49 Przyjęcie protokołu obrad II Sesji Rady Gminy Dębe wielkie. IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 18:16:22 Przyjęcie protokołu obrad III Sesji Rady Gminy Dębe wielkie. IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 18:27:47 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 18:40:26 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 18:44:35 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 18:52:06 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 18:56:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 19:00:43 Projekt uchwały w sprawie uznania Rady Gminy Dębe Wielkie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia sprawy związanej ze sporem pomiędzy Stronami. IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 19:06:53 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Dębe Wielkie IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 19:13:50 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Aleksandrówka, w gminie Dębe Wielkie IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 19:28:47 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 19:32:03 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dębe Wielkie IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 19:33:29 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębe Wielkie na 2019 rok IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 19:35:12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dębe Wielkie na 2019 rok IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-02-12 19:49:22 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr FK.III.0007.24.2018 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:10:25 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:12:59 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:16:42 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:28:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:32:55 Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2019 roku V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:36:39 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:42:08 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, w rejonie ulic: Leśnej, Pustelnickiej, Pogodnej, Strażackiej, Krótkiej, Szkolnej, Kościelnej, Złotej i Braci Tabiszewskich V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:45:59 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:48:02 Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:51:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębe Wielkie i Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za