Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Renata Karpińska

Renata Karpińska

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 29.08.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego stała Uchwała Nr. ZO.IX.0007.90.2019 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dębe Wielkie i ich składów osobowych przewodniczący
Komisja Statutowa Rady Gminy Dębe Wielkie doraźna Uchwała Nr. ZO.V.0007.48.2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-08-29 18:10:40 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie wstrzymał się
2019-08-29 18:15:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:34:54 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:38:35 Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dębe Wielkie i ich składów osobowych IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:40:26 Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:43:58 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębe Wielkie IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:46:48 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:49:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, położonej w miejscowości Dębe Wielkie IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 19:01:01 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie przeciw
2019-08-29 19:04:51 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:09:47 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:10:38 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:13:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:22:38 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:24:20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:26:40 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:57:08 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:59:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, położonej w miejscowości Cyganka X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 19:00:53 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Modrzewiowa” w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 19:04:45 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 19:17:36 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Choszczówka Dębska, gmina Dębe Wielkie X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 19:19:38 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 18:05:45 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 18:08:05 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 18:15:02 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 18:32:59 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 18:37:04 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dębe Wielkie XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 19:07:08 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie przeciw
2019-10-31 19:10:21 Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 19:15:25 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 19:05:03 Poprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości §1 pkt. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: 0,37 zł XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie przeciw
2019-10-31 19:06:20 Poprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości §1 pkt. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie: 6 ,00 zł XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie przeciw
2019-11-28 18:14:49 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:16:04 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:20:19 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:31:28 Zmiana do projektu uchwaly w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 - zmiana planu dochodów budżetu oraz planu wydatków budżetu XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:31:54 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:45:57 Zmiana do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - w § 1 uchyla się pkt 5. XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie przeciw
2019-11-28 18:46:42 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie wstrzymał się
2019-11-28 18:49:38 Projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 19:53:34 Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 20:03:03 Zmiana do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań ujętych w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Dębe Wielkie na lata 2018-2024 realizowanej w budynkach mieszkalnych" - uchyla się w § 7 ust. 3 XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 20:03:29 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań ujętych w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Dębe Wielkie na lata 2018-2024 realizowanej w budynkach mieszkalnych” XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 20:08:10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębe Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:10:53 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:12:28 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:15:11 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:20:51 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:29:39 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2020-2030 XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:52:45 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2020 XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:59:07 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębe Wielkie XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 19:02:18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębe Wielkie na rok szkolny 2019/2020 XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 19:12:54 Projekt uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Dębe Wielkie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 19:25:01 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 19:27:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, położonej w miejscowości Bykowizna przy ul. Jesiennej XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 19:32:00 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dębe Wielkie do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa” XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 19:32:57 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębe Wielkie na 2020 rok XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:13:17 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębe Wielkie przeprowadzenia kontroli problemowej XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:14:22 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:31:56 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2020-2030 XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:40:24 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2020 XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:42:35 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:45:58 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie ‒ Górki ‒ Poręby wraz z budową chodnika od km 3+217 do km 3+871” XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:49:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań ujętych w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Dębe Wielkie na lata 2018-2024 realizowanej w budynkach mieszkalnych” XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:53:44 Projekt uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Dębe Wielkie, w formie służebności XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:56:33 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dębe Wielkie na 2020 rok XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:02:36 Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:04:57 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kobierne, gmina Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:06:18 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Szczęśliwa” w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:07:46 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Cynamonowa” w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:17:10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kobierne w gminie Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:28:08 Głosowanie nad uwagą o lp. 1, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:34:31 Głosowanie nad uwagą o lp. 2, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:35:21 Głosowanie nad uwagą o lp. 3, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:36:02 Głosowanie nad uwagą o lp. 4, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:36:56 Głosowanie nad uwagą o lp. 5, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:37:37 Głosowanie nad uwagą o lp. 6, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:38:30 Głosowanie nad uwagą o lp. 7, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:39:09 Głosowanie nad uwagą o lp. 8, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:39:49 Głosowanie nad uwagą o lp. 9, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:40:24 Głosowanie nad uwagą o lp. 10, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:41:04 Głosowanie nad uwagą o lp. 11, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:41:41 Głosowanie nad uwagą o lp. 12, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:42:30 Głosowanie nad uwagą o lp. 13, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:43:33 Głosowanie nad uwagą o lp. 14, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:44:30 Głosowanie nad uwagą o lp. 15, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:45:20 Głosowanie nad uwagą o lp. 16, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:46:03 Głosowanie nad uwagą o lp. 17, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:46:56 Głosowanie nad uwagą o lp. 18, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:47:36 Głosowanie nad uwagą o lp. 19, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:48:32 Głosowanie nad uwagą o lp. 20, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:49:36 Głosowanie nad uwagą o lp. 21, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:50:52 Głosowanie nad uwagą o lp. 22, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:51:38 Głosowanie nad uwagą o lp. 23, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:52:35 Głosowanie nad uwagą o lp. 24, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:53:31 Głosowanie nad uwagą o lp. 25, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:54:14 Głosowanie nad uwagą o lp. 26, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:55:13 Głosowanie nad uwagą o lp. 27, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:55:52 Głosowanie nad uwagą o lp. 28, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:56:31 Głosowanie nad uwagą o lp. 29, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:57:20 Głosowanie nad uwagą o lp. 30, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:58:14 Głosowanie nad uwagą o lp. 31, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:59:23 Głosowanie nad uwagą o lp. 32, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:00:14 Głosowanie nad uwagą o lp. 33, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:01:01 Głosowanie nad uwagą o lp. 34, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:01:50 Głosowanie nad uwagą o lp. 35, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:02:35 Głosowanie nad uwagą o lp. 36, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:03:28 Głosowanie nad uwagą o lp. 37, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:04:13 Głosowanie nad uwagą o lp. 38, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:04:48 Głosowanie nad uwagą o lp. 39, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:05:48 Głosowanie nad uwagą o lp. 40, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:07:18 Głosowanie nad uwagą o lp. 41, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:07:53 Głosowanie nad uwagą o lp. 42, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:08:36 Głosowanie nad uwagą o lp. 43, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:09:34 Głosowanie nad uwagą o lp. 44, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:10:30 Głosowanie nad uwagą o lp. 45, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:11:18 Głosowanie nad uwagą o lp. 46, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:12:32 Głosowanie nad uwagą o lp. 47, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:13:39 Głosowanie nad uwagą o lp. 48, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:14:29 Głosowanie nad uwagą o lp. 49, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:15:14 Głosowanie nad uwagą o lp. 50, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:15:59 Głosowanie nad uwagą o lp. 51, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:20:54 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie, w rejonie stacji kolejowej „Wrzosów” XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:32:23 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie wstrzymał się
2020-02-27 20:33:44 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dębe Wielkie na 2020 rok XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:35:12 Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębe Wielkie przeprowadzenia kontroli problemowej. XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:28:34 Oświadczenie Rady Gminy Debe Wielkie w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez obszar Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:11:28 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie oświadczenia Rady Gminy Dębe Wielkie w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez obszar Gminy Dębe Wielkie. XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:39:49 Zmiana do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2020 – zmiana nazwy zadania w tabeli nr 3 , zadanie o lp. 4 i lp. 12 XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za