Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Wieczorek

Andrzej Wieczorek

Radny

Okręg: 8, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 23.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu stała Uchwała Nr. ZO.IX.0007.90.2019 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dębe Wielkie i ich składów osobowych członek
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr.ZO.I.0007.I.8.2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dębe Wielkie i ich składów osobowych przewodniczący
Komisja Statutowa Rady Gminy Dębe Wielkie doraźna Uchwała Nr. ZO.V.0007.48.2019 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 16:19:59 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 16:23:41 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie. I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 16:44:46 Projekt Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 16:49:26 Projekt Uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dębe Wielkie. I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 17:07:34 Zmiana porządku obrad I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 17:15:50 Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dębe Wielkie i ich składów osobowych I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 17:19:22 Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ich składów osobowych I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-21 17:23:29 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dębe Wielkie I INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:11:19 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:15:09 Przyjęcie protokołu obrad I Sesji Rady Gminy Dębe wielkie. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE przeciw
2018-11-28 17:33:28 Projekt Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2018-2029.. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:42:09 Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2018. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:46:28 Projekt Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:48:25 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:56:29 Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 17:59:17 Projekt Uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 18:04:00 Projekt Uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 18:08:29 Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, położonej w miejscowości Dębe Wielkie. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 18:13:08 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębe Wielkiez organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 18:14:41 Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ich składów osobowych II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-11-28 18:19:29 Projekt Uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023. II SESJA RADY GMINY DĘBE WIELKIE za
2018-12-27 18:08:06 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 18:09:03 Przyjęcie protokołu obrad I Sesji Rady Gminy Dębe wielkie. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 18:12:20 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2018-2029 . III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 18:25:01 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2018. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 18:36:45 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 . III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 18:59:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2019. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 19:09:32 Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dębe Wielkie. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 19:13:26 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Świerkowa w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 19:17:05 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Diamentowa w miejscowości Olesin, gmina Dębe Wielkie. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 19:35:26 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Dębe Wielkie” . III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2018-12-27 19:44:16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębe Wielkie. III Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:10:25 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:12:59 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:16:42 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:28:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:32:55 Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie w 2019 roku V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:36:39 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:42:08 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, w rejonie ulic: Leśnej, Pustelnickiej, Pogodnej, Strażackiej, Krótkiej, Szkolnej, Kościelnej, Złotej i Braci Tabiszewskich V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:45:59 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:48:02 Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-03-28 18:51:03 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębe Wielkie i Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim V Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-04-25 18:32:49 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso VISesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-04-25 18:36:31 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dębe Wielkie VISesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-04-25 18:39:10 Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego VISesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-04-25 18:40:35 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dębe Wielkie i ich składów osobowych VISesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-04-25 18:50:02 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie VISesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 18:14:38 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 18:16:21 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 18:26:44 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 . VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 18:35:23 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 19:03:59 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dębe Wielkie VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 19:07:27 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 19:09:54 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i ich składów osobowych VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 19:11:56 Projekt uchwały zmieniającay uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dębe Wielkie i ich składów osobowych VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 19:23:53 Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 19:27:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości, oznaczonej jako działka nr ew. 91/1 położonej w miejscowości Bykowizna. VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 19:29:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, położonych w miejscowości Górki. VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 19:35:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy Dębe Wielkie. VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-05-30 19:54:05 Projekt uchwały zmieniający Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie VII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 18:18:04 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 18:18:47 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 19:01:22 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębe Wielkie wotum zaufania VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 19:04:32 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębem Wielkim za 2018 rok. VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 19:07:02 Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim za 2018 rok. VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 19:09:02 Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim za 2018 rok. VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 19:11:36 Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębe Wielkie za 2018 rok VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 19:28:42 Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dębe Wielkie z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 19:39:14 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 19:52:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 19:55:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości, położonej w miejscowości Celinów. VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 19:57:48 Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce o nr ewid. 367/1, obręb Chrośla, gmina Dębe Wielkie VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie wstrzymał się
2019-06-27 20:00:48 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kobierne w Gminie Dębe Wielkie VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 20:04:35 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 20:07:43 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 20:14:04 Projekt zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dębe Wielkie. VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 20:21:59 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Dębe Wielkie VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 20:31:29 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród a także wypłacania innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 20:36:54 Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-06-27 20:39:32 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. VIII Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:10:40 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:15:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:34:54 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:38:35 Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dębe Wielkie i ich składów osobowych IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:40:26 Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:43:58 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębe Wielkie IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:46:48 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola w Dębem Wielkim IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:49:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, położonej w miejscowości Dębe Wielkie IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 19:01:01 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 19:04:51 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-08-29 18:07:22 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad IX Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:09:47 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:10:38 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:13:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:22:38 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:24:20 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:26:40 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:57:08 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 18:59:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, położonej w miejscowości Cyganka X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 19:00:53 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Modrzewiowa” w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 19:04:45 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 19:17:36 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Choszczówka Dębska, gmina Dębe Wielkie X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-09-26 19:19:38 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej X Sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 18:05:45 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 18:08:05 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 18:15:02 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 18:32:59 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 18:37:04 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Dębe Wielkie XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 19:07:08 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 19:10:21 Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 19:15:25 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 19:05:03 Poprawka nr 1 do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości §1 pkt. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: 0,37 zł XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-10-31 19:06:20 Poprawka nr 2 do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości §1 pkt. 2 lit. e) otrzymuje brzmienie: 6 ,00 zł XI sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:14:49 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:16:04 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:20:19 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:31:28 Zmiana do projektu uchwaly w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 - zmiana planu dochodów budżetu oraz planu wydatków budżetu XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:31:54 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:45:57 Zmiana do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości - w § 1 uchyla się pkt 5. XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:46:42 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 18:49:38 Projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 19:53:34 Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 20:03:03 Zmiana do projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań ujętych w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Dębe Wielkie na lata 2018-2024 realizowanej w budynkach mieszkalnych" - uchyla się w § 7 ust. 3 XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 20:03:29 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań ujętych w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Dębe Wielkie na lata 2018-2024 realizowanej w budynkach mieszkalnych” XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-11-28 20:08:10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębe Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:10:53 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:12:28 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:15:11 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2019-2029 XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:20:51 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2019 XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:29:39 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2020-2030 XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:52:45 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2020 XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 18:59:07 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębe Wielkie XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 19:02:18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębe Wielkie na rok szkolny 2019/2020 XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 19:12:54 Projekt uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Dębe Wielkie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 19:25:01 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dębe Wielkie w gminie Dębe Wielkie XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie wstrzymał się
2019-12-30 19:27:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, położonej w miejscowości Bykowizna przy ul. Jesiennej XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 19:32:00 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dębe Wielkie do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa” XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2019-12-30 19:32:57 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębe Wielkie na 2020 rok XIII sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:13:17 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębe Wielkie przeprowadzenia kontroli problemowej XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:14:22 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:31:56 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębe Wielkie na lata 2020-2030 XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:40:24 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2020 XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:42:35 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:45:58 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie ‒ Górki ‒ Poręby wraz z budową chodnika od km 3+217 do km 3+871” XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:49:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację zadań ujętych w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Dębe Wielkie na lata 2018-2024 realizowanej w budynkach mieszkalnych” XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:53:44 Projekt uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność Gminy Dębe Wielkie, w formie służebności XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:56:33 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Dębe Wielkie na 2020 rok XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:02:36 Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:04:57 Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kobierne, gmina Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:06:18 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Szczęśliwa” w miejscowości Celinów, gmina Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:07:46 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Cynamonowa” w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:17:10 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kobierne w gminie Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:28:08 Głosowanie nad uwagą o lp. 1, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:34:31 Głosowanie nad uwagą o lp. 2, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:35:21 Głosowanie nad uwagą o lp. 3, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:36:02 Głosowanie nad uwagą o lp. 4, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:36:56 Głosowanie nad uwagą o lp. 5, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:37:37 Głosowanie nad uwagą o lp. 6, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:38:30 Głosowanie nad uwagą o lp. 7, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:39:09 Głosowanie nad uwagą o lp. 8, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:39:49 Głosowanie nad uwagą o lp. 9, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:40:24 Głosowanie nad uwagą o lp. 10, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:41:04 Głosowanie nad uwagą o lp. 11, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:41:41 Głosowanie nad uwagą o lp. 12, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:42:30 Głosowanie nad uwagą o lp. 13, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:43:33 Głosowanie nad uwagą o lp. 14, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:44:30 Głosowanie nad uwagą o lp. 15, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:45:20 Głosowanie nad uwagą o lp. 16, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:46:03 Głosowanie nad uwagą o lp. 17, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:46:56 Głosowanie nad uwagą o lp. 18, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:47:36 Głosowanie nad uwagą o lp. 19, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:48:32 Głosowanie nad uwagą o lp. 20, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:49:36 Głosowanie nad uwagą o lp. 21, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:50:52 Głosowanie nad uwagą o lp. 22, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:51:38 Głosowanie nad uwagą o lp. 23, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:52:35 Głosowanie nad uwagą o lp. 24, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:53:31 Głosowanie nad uwagą o lp. 25, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:54:14 Głosowanie nad uwagą o lp. 26, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:55:13 Głosowanie nad uwagą o lp. 27, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:55:52 Głosowanie nad uwagą o lp. 28, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:56:31 Głosowanie nad uwagą o lp. 29, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:57:20 Głosowanie nad uwagą o lp. 30, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:58:14 Głosowanie nad uwagą o lp. 31, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 19:59:23 Głosowanie nad uwagą o lp. 32, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:00:14 Głosowanie nad uwagą o lp. 33, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:01:01 Głosowanie nad uwagą o lp. 34, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:01:50 Głosowanie nad uwagą o lp. 35, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:02:35 Głosowanie nad uwagą o lp. 36, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:03:28 Głosowanie nad uwagą o lp. 37, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:04:13 Głosowanie nad uwagą o lp. 38, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:04:48 Głosowanie nad uwagą o lp. 39, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:05:48 Głosowanie nad uwagą o lp. 40, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:07:18 Głosowanie nad uwagą o lp. 41, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:07:53 Głosowanie nad uwagą o lp. 42, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:08:36 Głosowanie nad uwagą o lp. 43, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:09:34 Głosowanie nad uwagą o lp. 44, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:10:30 Głosowanie nad uwagą o lp. 45, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:11:18 Głosowanie nad uwagą o lp. 46, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:12:32 Głosowanie nad uwagą o lp. 47, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:13:39 Głosowanie nad uwagą o lp. 48, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:14:29 Głosowanie nad uwagą o lp. 49, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:15:14 Głosowanie nad uwagą o lp. 50, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:15:59 Głosowanie nad uwagą o lp. 51, zaproponowaną przez Wójta Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:20:54 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie, w rejonie stacji kolejowej „Wrzosów” XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:32:23 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:33:44 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dębe Wielkie na 2020 rok XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 20:35:12 Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębe Wielkie przeprowadzenia kontroli problemowej. XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:28:34 Oświadczenie Rady Gminy Debe Wielkie w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez obszar Gminy Dębe Wielkie XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:11:28 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie oświadczenia Rady Gminy Dębe Wielkie w sprawie planowanego przebiegu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej przez obszar Gminy Dębe Wielkie. XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za
2020-02-27 18:39:49 Zmiana do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębe Wielkie na rok 2020 – zmiana nazwy zadania w tabeli nr 3 , zadanie o lp. 4 i lp. 12 XIV sesja Rady Gminy Dębe Wielkie za