Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców (kadencja 2018 - 2024)
Dębe Wielkie

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gmina Dębe Wielkie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz swoich aplikacji mobilnych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz aplikacji mobilnych.

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa oraz aplikacje mobilne są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-04-20
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://debewielkie-rada.alfatv.pl spełnia wymagania w 100 %.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2022-03-02

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Rady. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności w zakresie przedmiotowego portalu. Każdy użytkownik przedmiotowego portalu ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia jego dostępności cyfrowej. Wnioski mogą dotyczyć również poszczególnych materiałów publikowanych na stronie. Wniosek/żądanie powinno zawierać: 1.dane osoby zgłaszającej żądanie, 2. wskazanie, treści której dotyczyć ma wniosek/żądanie, 3. wskazanie dogodnego dla niej sposobu otrzymania informacji zwrotnej, 4. sposób kontaktu.
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
-
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
-

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe ze względów technicznych czy formalno-prawnych, zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu do przedmiotowej informacji. W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej m.in. do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2016-02-16
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2022-01-28
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Do budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, nie automatyczne i nie przesuwne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi pochylnia dla wózków. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane, nie ma pracownika ochrony, który kontrolował by osoby wchodzące do Urzędu pod kątem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek przywołujący pracownika kancelarii. Przy kancelarii w holu Urzędu Gminy znajduje się punk obsługi osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest przestronny hol na parterze. W budynku Urzędu Gminy na I piętrze jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych Do wejścia głównego prowadzą schody oraz pochylnia dla wózków. W budynku jest pętla indukcyjna, natomiast nie ma platform i informacji głosowych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących- dostępna jest lupa w kancelarii Urzędu Gminy oraz Sekretariacie Wójta na I pietrze, pok. 34. Zamieszczono oznaczenia drzwi tj. numery pokoi o odpowiednim kontraście oraz oznaczono kondygnacje. Zostały przyklejone taśmy odblaskowe na przeszklonych drzwiach na I piętrze. Przy kancelarii stoi stojak na formularze z dostosowaniem. Urząd Gminy Dębe Wielkie posiada krzesło do pomocy przy ewakuacji osoby starszej lub niepełnosprawnej. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych Przed wejściem do budynku Urzędu Gminy zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio oznakowane. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (mail: sekretariat@debewielkie.pl, faks: 25 756 47 34. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM,SJM,SKOGN znajduje się na stronie BIP. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: